Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o wszystkich nowych produktach od Kartek z kotkiem
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Przetargi

 

Przetarg na zakup maszyny do skladanie kopert rozstrzygnięty! Maszyna kupiona, zainstalowana i pracuje pełną parą.

 

 


 

Postępowanie nr 3/2020/KZK

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem, prosimy o złożenie ofert na poniższy sprzęt:

Lista przedmiotów zamówienia

Maszyna do składania kopert – 1 sztuka

Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyny do produkcji kopert:
Dane techniczne:

 • funkcja separacji arkuszy
 • precyzyjne pozycjonowanie papieru
 • gramatura obsługiwanego papieru min 50 g/m^2
 • rozmiary składanych koper od 70x70mm-230x160mm
 • wydajność min. 5000 sztuk/godzinę
 • funkcja automatycznego nakładania kleju
 • system bigowania wzdłużnego i poprzecznego
 • funkcja perforowania kopert
 • waga max 1500kg
 • wymiary max 3300x1000x1300mm

Kod CPV: 30131100-7 Maszyny do składania papieru lub kopert

Okres gwarancji: 12 miesięcy


Wymagania

Typ wymagania: Wiedza i doświadczenie

Opis wymagania: W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę niezbędną do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Typ wymagania: Potencjał techniczny

Opis wymagania: W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Typ wymagania: Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis wymagania: Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, a także dokumentów, jeśli takie dokumenty są przez Zamawiającego

Typ wymagania: Dodatkowe warunki udziału

Opis wymagania: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana w złotych (PLN) lub euro (EUR) zarówno brutto jak i netto. Przeliczenie euro na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu załączników, w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. W wypadku składania oferty drogą tradycyjną Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 3/2020/KZK”. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. Zamówienie należy zrealizować w okresie do 30.03.2021. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty, lub też złożyli ofertę po terminie. Oferty należy złożyć do dnia 29 grudnia 2020 roku do godz. 16:00 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: KARTKI Z KOTKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. SZOSA BYDGOSKA 60A 87-000 TORUŃ Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: biuro@kartkizkotkiem.com.pl

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Dopuszczalna oferta częściowa? NIE


Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe: Tak

Opis: Jedynym kryterium oceny jest cena netto. Cena ofertowa netto powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana przez Oferenta cena netto winna być stała, co oznacza, iż nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia. Cena netto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:

(C min/C bof) x 100 = ilość punktów

C min –najniższa zaoferowana cena netto

C bof –cena netto badanej oferty

Maksymalna ilość punktów:100


Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:

 • zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
 • zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
 • nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
 • zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
 • konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
  Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
  Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.

 

Poniżej znajduję się strona z informacją o rozstrzygnięciu przetargu:

https://sklep208428.shoparena.pl/pl_PL/i/Informacja-o-rozstrzygnieciu-przetargu/14?preview=true

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl