Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o wszystkich nowych produktach od Kartek z kotkiem
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KARTKI Z KOTKIEM

 

1.1 Sklep internetowy dostępny  pod adresem internetowym www.kartkizkotkiem.pl prowadzony jest przez Kartki z Kotkiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń, NIP: 9562308357, tel. 536 520 626.

1.2  Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta korzystającymi ze Sklepu Internetowego.

1.3  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4  Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

1.5  Sklep Internetowy zastrzega, iż zdjęcia oferowanych produktów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od produktów przedstawionych na zdjęciach.

1.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

    1. wycofania poszczególnych Produktów ze Sklepu,
    2. zmiany cen oraz ilości Produktów w Sklepie,
    3. wprowadzania nowych Produktów do Sklepu,

 

1.7  Definicje:

1.7.1  DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

1.7.2 GODZINY ROBOCZE – godziny od 8.00 do 15.00 w dni robocze

1.7.3   FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie konta

1.7.4   KLIENT – każdy podmiot zarejestrowany w Sklepie, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą

1.7.5.  KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

1.7.6  KONSUMENT – konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

1.7.7 PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,  która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

1.7.8   KONTO – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie

1.7.9  PRODUKT – dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

1.7.10  REGULAMIN – niniejszy Regulamin

1.7.11  SKLEP INTERNETOWY, SKLEP– sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.kartkizkotkiem.pl

1.7.12  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Kartki z Kotkiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń, NIP: 9562308357, tel. 536 520 626.

1.7.13  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

1.7.14   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu

1.7.15  KUPUJĄCY/SŁUGOBIORCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która łącznie spełnia następujące warunki:

- jest wpisana  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

- zawiera Umowę ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą,

1.7.16   ZAMÓWIENIE  - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży produktu lub produktów.

 

2.  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1 Zawartość Sklepu,  włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami  oraz oprogramowaniem, jest własnością  Sprzedawcy. Treści wskazane powyżej są chronione przepisami ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za  zgodą Sprzedawcy.

2.2  Do składania Zamówień w Sklepie  uprawnieni są tylko Kupujący spełniający kryteria i warunki określone w punkcie 1.8.15 . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Konta.

2.3 W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter

2.4  Założenie Konta jest niezbędne, w celu składania w sklepie zamówień i dokonywania w nim zakupów.

2.5   W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny wniosek o  rejestrację w Sklepie.

2.6   Rejestracji w Sklepie dokonuje Usługodawca/Sprzedawca, o czym powiadamia Usługobiorcę drogą mailową.

2.7  Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny zgłosić żądanie usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres e-mail: shop@kartkizkotkiem.pl Usunięcie Konta uniemożliwia dokonywanie w Sklepie dalszych zakupów.

2.8 W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Kupujący powinien niezwłocznie wystąpić do  Usługodawcy/Sprzedawcy z wnioskiem o  usunięcie konta w Sklepie i zaprzestać  dokonywania w nim zakupów.

2.9 Utrata przez Klienta statusu przedsiębiorcy lub zawieszenie działalności gospodarczej powoduje utratę prawa do dokonywania w Sklepie zakupów i wymaga powiadomienia o tym fakcie Usługodawcy/Sprzedawcy. 

2.10    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień następuje po wykonaniu przez Klienta następujących czynności: - wypełnienie Formularza Zamówień,  kliknięcie na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, nr NIP,  adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: produkt/y, ilość, miejsce oraz sposób i adres dostawy produktu/ów, sposób płatności. 

2.11   Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Klient wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie postanowienia oraz oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów za pośrednictwem Sklepu wyłącznie w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. 

2.12  Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, wyrażeniu zgody i kliknięciu pola „Wyślij”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. 

2.13   Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji  z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@kartkizkotkiem.pl

2.14 Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

2.15  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.16 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu i sprzedażą produktów Usługobiorca może składać  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@kartkizkotkiem.pl

 

 

3.  ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Zamówienia powinny być składane  za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, po zalogowaniu do Konta. 

3.2 Realizacja Zamówienia odbywa się w Dniach Roboczych w Godzinach Roboczych. Realizacja zamówienia złożonego w dniu roboczym po godzinie 11:00 rozpocznie się w następnym dniu roboczym.

3.3  Cena Produktu dostępna jest wyłącznie dla Klientów posiadających Konto w Sklepie. Cena podana jest w złotych polskich w kwocie netto i brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 

3.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu  w Sklepie  należy złożyć Zamówienie w formie elektronicznej za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu.

3.5  Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, zawierającej numer Zamówienia, zamówiony Produkt, cenę jednostkową i zbiorczą Produktu, koszty dostarczenia Produktu i adres dostawy. 

3.6 W razie stwierdzenia braku dostępności Produktu, Sprzedawca informuje o tym Kupującego. W przypadku dostępności jedynie części zamówionych Produktów zamówienie zostanie przyjęte do realizacji  częściowo.

3.7 Jeżeli proponowana treść Umowy Sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Kupujący akceptując Regulamin upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na podstawie art.106 n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na otrzymywanie faktur od Sprzedawcy w formie elektronicznej przesyłanej na podany przez Kupującego adres e-mail. 

3.8   Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę  przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3.9  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

 

4.  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1   Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie w braku innych uzgodnień między Klientem i Sprzedawcą.

4.2    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

4.2.1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.2.3 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy z odroczonym terminem płatności
jest możliwa w oparciu o indywidualne uzgodnienie  ze Sprzedającym, na wskazany na fakturze rachunek bankowy.

4.4 Przekroczenie terminu płatności może spowodować wyłączenie możliwości odroczenia terminu płatności.

4.5  Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

5.  SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

5.1 Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie w braku innych uzgodnień między Klientem i Sprzedawcą.

5.2  Dostawa Produktu dostępna jest na terenie Polski na adres wskazany w Zamówieniu.

5.3   Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszt dostawy Produktu jest wskazany Klientowi na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się z Umową Sprzedaży. Udostępnione przez Sprzedawcę sposoby płatności i dostawy uzależnione są od właściwości produktu.

5.4   Zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres. 

5.5   Termin wysyłki Produktu do Klienta wynosi do 4 dni roboczych, z zastrzeżeniem punktu 3.2 Regulaminu, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie  składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin.

5.6 W przypadku kilku Zamówień, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin wysyłki będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu z danego Zamówienia.

5.7 W sytuacji braku możliwości odbioru Produktu we wskazanym terminie realizacji, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z przewoźnikiem realizującym dostarczenie Zamówienia.

5.8  W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.9 W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem, przesyłka zostanie zwrócona Sprzedawcy. Ponowne wysłanie przesyłki jest możliwe pod warunkiem pokrycia kosztów jej ponownego przesłania. W przypadku nieuiszczenia kosztów ponownego wysłania Produktu w terminie 21 dni od złożenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn dotyczących Kupującego .

5.10 Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem oraz zwrotu Produktów niereklamowanych.

 

6.  REKLAMACJE

6.1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem  podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

6.2 Reklamacja winna zostać złożona przez Klienta   pisemnie na adres Sklepu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@kartkizkotkiem.pl

  1. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Kupującego, nr zamówienia/faktury, nr telefonu kontaktowego oraz zamieścić dokładny opis wady. 
  2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
  3. Koszt wysyłki reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedawcę, w każdym innym przypadku koszty z tego tytułu ponosi Kupujący. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem złożenia przez Kupującego Zamówienia, w tym wskazania błędnych danych.
  5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Kupującego jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego za szkody pośrednie, szkody  z tytułu utraconych korzyści.
  6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 6 miesięcy od odebrania Produktu przez Kupującego.

6.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

7. DANE OSOBOWE

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.2  Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu.

8.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………….

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl